REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

za pomocą Serwisu Medigrafik
przez INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

1

Definicje

O ile nie będzie to wynikało jednoznacznie z kontekstu niniejszego Regulaminu określenia podane poniżej, pisane z dużej litery otrzymują nastepujące znaczenie:

  Serwis - aplikacja komputerowa Medigrafik, aplikacja mobilna Medigrafik, serwis automatycznego układania grfaików pracy oraz indywidualna baza danych na serwerach INFRA, prowadzone przez INFRA Spółka Akcyjna, umożliwiające korzystanie z funkcji zdefiniowanych w pkt. 3

  Regulamin - niniejszy regulamin stanowiący załącznik do umowy świadczenia usług poprzez Serwis

  Użytkownik - przedsiębiorstwo lub organizacja która korzysta z Sewisu dla potrzeb własnych 

  Umowa - umowa zawierana pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem serwisu

  Cennik - opublikowany na stronie Serwisu cennik świadczenia usług. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu

  INFRA - właściciel Serwisu - INFRA Spółka Akcyjna, 45-315 Opole, ul. Głogowska 35

2

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu i stanowi integralną część umowy o świadczenie usług Serwisu, zawartej pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.

3

Rodzaje i zakres Usług objętych Regulaminem oraz warunki ich świadczenia

- Tworzenie i edycja grafików pracy za pomocą aplikacji komputerowej Medigrafik.
- Dostęp do specjalistycznej usługi automatycznego układania grafików pracy.
- Dostęp do aplikacji mobilnej Medigrafik udostępniającej funkcjonalność zdalnego dostępu do grafiku pracy dla pracownika oraz zgłaszanie próśb do grafiku pracy przez pracownika
- Utworzenie i utrzymanie indywidualnej bazy danych na serwerach INFRA

4

Korzystanie z Serwisu

Serwis do poprawnego działania wymaga dostępu do sieć Internet.

Użytkownik może korzystać ze wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera z systemem Windows w wersji 7 lub nowszej, w dowolny sposób połączonego z Internetem. 

Aby Użytkownik mógł rozpocząć pracę w Serwisie, musi założyć konto w Serwisie. Do podpisania umowy na świadczenie usług Serwisu konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia w aplikacji komputerowej Medigrafik. Dane Użytkownika, dotyczące jego nazwy, NIP-u i adresu muszą być zgodne z prawdą pod rygorem unieważnienia Umowy i utraty wszystkich wprowadzonych do Serwisu danych. Dotyczy to również późniejszych zmian danych Użytkownika.

Podczas rejestracji Użytkownik musi zdefiniować:
swoje hasło dostępowe, swój adres e-mail, oraz podmiot który reprezentuje. 
Warunkiem koniecznym jest także akceptacja niniejszego Regulaminu.

5

Świadczenie usług, płatności

Serwis zaczyna świadczyć usługi na rzecz Użytkownika z chwilą założenia konta przez Użytkownika z jednoczesnym zakceptowaniem Regulaminu

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z serwisu przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

Przed upływem okresu bezpłatnego korzystania z Serwisu Użytkownik musi wypełnić formularz zamówienia zawarty w aplikacji. Po otrzymaniu przez INFRA zamówienia, Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres Umowę na świadczenie usług przez Serwis pomiędzy nim i INFRĄ. Umowę tę powinien wydrukować w 2 egzemplarzach, podpisać i przesłać pod podany adres. Jest to warunek konieczny do kontynuowania świadczenia przez Serwis usług na rzecz Użytkownika. Po okresie bezpłatnego korzystania z Serwisu a do czasu wpłynięcia podpisanej Umowy, jednak nie dłużej niż przez 14 dni, Użytkownik ma pełny dostęp do swojego konta. Jeśli i po tym okresie INFRA nie otrzyma podpisanej Umowy, oznaczać to będzie rezygnację z usług Serwisu i konto Użytkownika zostanie wraz z wszelkimi wprowadzonymi danymi usunięte z Serwisu.

W przypadku otrzymania przez INFRĘ podpisanej Umowy, nastąpi jej drugostronne podpisanie i niezwłoczne przesłanie 1 egzemplarza do Użytkownika.

Użytkownik, po podpisaniu Umowy, otrzymywać będzie drogą elektroniczną (na podaną skrzynkę e-mail) fakturę VAT za kolejny miesiąc korzystania z Serwisu w wysokości zgodnej z Cennikiem. Termin płatności faktury VAT wynosić będzie 7 dni. Brak wpływu płatności na konto INFRY przez pierwsze 30 dni skutkować będzie blokadą dostępu do Serwisu. 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Umowa może zostać rozwiązana przez Strony bez podania przyczyny w dowolnym momencie z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i winno być dostarczone do INFRY najpóźniej przed końcem miesiąca w którym następuje wypowiedzenie.

Umowa może być rozwiązana przez INFRĘ w dowolnym momencie w przypadku:
stwierdzenia działań Użytkownika które mogą stanowić zagrożenie dla Serwisu, lub dla bezpieczeństwa danych przechowywanych w Serwisie
braku zgody Użytkownika na propozycję zmiany Regulaminu
braku zapłat za świadczone przez Serwis usługi przez okres ponad 3 miesięcy
innych działań mogących naruszać dobre imię Serwisu lub INFRY
Rozwiązanie Umowy, niezależnie od przyczyny rozwiązania, powoduje że po okresie 12 miesiący od daty rozwiązania Umowy wszelkie dane Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu. Użytkownik ma prawo przed upływem ww. okresu do otrzymania kopii jego danych przechowywanych przez Serwis. Tryb przekazania i koszty wykonania kopii będą ustalone w osobnym porozumieniu.

6

Bezpieczeństwo i poufność danych

Serwis oświadcza, że podejmuje wszelkie starania aby dane Użytkownika były należycie zabezpieczone przed utratą i/lub przed osobami trzecimi. W tym celu:
- usługi Serwisu realizowane są w taki sposób, aby wyeliminować skutki jakichkolwiek awarii i zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika
- szczególnie zabezpieczone są identyfikator i hasło Użytkownika. Dane te są niedostępne nawet dla pracowników Serwisu.

Użytkownik chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo i poufność swoich danych powinien:
- nieudostępniać swojego identyfikatora (loginu) i hasła osobom nieupoważnionym. Zaleca się okresową zmianę hasła dostępowego do Sewisu
- w przypadku obsługi Serwisu przez wielu Operatorów, Użytkownik powinien ze szczególną starannością wyznaczyć Administratora, gdyż tylko Administrator ma wszelkie uprawnienia i tylko on ma prawo do wglądu i zmiany danych osobowych Użytkownika
- nie korzystać z usług Serwisu poprzez ogólnodostępne komputery, np. z kafejek internetowych

Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, oraz do rozliczeń Serwisu z Użytkownikiem za świadczone usługi.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Zgodnie z wymaganiami art. 28 RODO, INFRA jako podmiot przetwarzający (dostawca SaaS) oświadcze, że:
- dane osobowe Użytkownika są przetwarzane jedynie w celu zawarcia i realizacji Umowy oraz w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym także w celu dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością,
- przekazane dane osobowe przechowywane są w pełnej tajemnicy a dostęp do nich oprócz Użytkownika mają jedynie upoważnieni pracownicy INFRY wyłącznie w celach konserwacji i rozwoju oprogramowania Serwisu.
- Dane są udostępniane Użytkownikowi przez sieć Internet w postaci zaszyfrowanej z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu SSL.
- jedynie Użytkownik jest upoważniony do wprowadzania i edycji swoich danych osobowych
- dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres trwania Umowy oraz przez 12 miesięcy po jej rozwiązaniu. Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie przed upływem 12 miesięcy od rozwiązania Umowy. 

7

Odpowiedzialność INFRY

INFRA zobowiązuje się w czasie trwania Umowy do umożliwienia Użytkownikowi nieprzerwanego dostępu do Serwisu. Wszelkie konieczne przerwy techniczne związane m.in. z aktualizacją oprogramowania odbywać się będą w terminach o których Użytkownik będzie wcześniej poinformowany drogą elektroniczną (e-mail).

INFRA oświadcza, że oprogramowanie Serwisu realizuje funkcje zdefiniowane w punkcie 3. Jednakże INFRA nie będzie odpowiedzialna oraz nie udziela gwarancji, że oprogramowanie Serwisu jest wolne od jakichkolwiek błędów. 

INFRA oświadcza, że w określonych przypadkach, specjalistyczna usługa układania grafików może nie zwrócić żadnych wyników


Całkowita odpowiedzialność INFRY z tytułu szkody wywołanej przez niewłaściwe działanie Serwisu (w tym także utratę danych), jest ograniczona do wysokości kwot zapłaconych przez Użytkownika w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystania z Serwisu. Jednocześnie wykluczona jest odpowiedzialność INFRY z tytułu strat pośrednich, np. z tytułu utraconych korzyści.

INFRA nie ponosi odpowiedzialności za:     
-niemożność korzystania z Serwisu, jeżeli spowodowane to zostało przez siłę wyższą lub inne działania na które INFRA nie miała wpływu
-szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego (niezgodnego z dokumentacją lub  przeznaczeniem) użytkowania Serwisu
-szkody powstałe w wyniku próby ingerowania w oprogramowanie Serwisu
 długi okres przetwarzania danych, jeżeli źródłem tego jest czas transmisji

8

Zmiany Regulaminu

INFRA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i/lub Cennika

Zmiana Regulaminu i/lub Cennika publikowana będzie na stronach Serwisu z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Dostarczenie do INFRY pisma Użytkownika o braku akceptacji proponowanej zmiany Regulaminu i/lub Cennika oznacza wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy w trybie punktu 5. ze skutkami podanymi w punkcie 5. 

Możesz także pobrać wersję do druku

© 2019 INFRA S.A. - wszelkie prawa zastrzeżone